My kind doen swak en sukkel op skool

Sukkel jou kind met lees en leer?

POTCHEFSTROOM - Doen jou kind swak op skool? Sukkel jou kind om te leer? Dalk is sy/haar leesvaardighede net nie op standaard nie. In Graad 1 tot Graad 3 leer 'n kind om te lees. In graad 4 lees 'n kind om te kan leer en moet hy/sy reeds met begrip kan lees. In Suid Afrika toon navorsing dat 78% van graad 4 leerders nie met begrip kan lees nie.

As jou kind se leesvaardighede nie voldoende ontwikkel is nie, kan die leerder ʼn vrees hê om hardop te lees, 'n opstel te skryf, of om woordsomme te verstaan. Terwyl enige kind van tyd tot tyd sukkel met huiswerk, kan dit op ʼn probleem dui, as 'n sekere leer area konsekwent probleme oplewer. Deur soveel as moontlik te wete te kom oor jou kind se leer-, lees, of konsentrasieprobleme, kan jy verseker dat jou kind die regte studiehulp kry, om die uitdagings in die klaskamer te oorkom en die punte op die rapport dramaties te verbeter

Hoe kan ONS jou kind help om beter te presteer?

As jou kind sukkel met spel, lees- en leerprobleme, is ons een-tot-een ekstra klasse in Potchefstroom, die antwoord. Ons gekwalifiseerde onderwyseres met 'n sterk agtergrond in remediërende onderwys, bied studiehulp aan kinders van Graad 1 tot Graad 7. Ons verbeter die kind se skoolprestasie, deur gebruik te maak van kragtige visuele materiaal wat ons spesifiek vir die doel ontwikkel het, om die leerder te motiveer, belangstelling te prikkel en te voorsien van die regte studiemetodes en ander vaardighede om te kan presteer.

Ons gebruik ook ander professionele opleidingsprogramme, om jou kind se lees-, spel- en wiskunde vaardighede te evalueer en op standaard te bring.

Die individuele aandag wat jou kind in ons een-tot-een klasse in Potchefstroom ontvang, verseker dat inligting optimaal oorgedra word, om hom, of haar op skool te laat presteer. Ons kan jou kind help om te leer en te presteer.

Jou kind kan ophou sukkel en begin presteer in die eksamen

Ons moet onthou dat elke kind uniek is – niemand is gemiddeld nie, ook nie jou kind nie.

Te veel kinders in ʼn klas, maak dit baie moeilik om individueel aandag te gee aan elke kind se unieke behoeftes en so word ʼn kind maklik opgeneem in ʼn groep van gemiddeldes in die klaskamer.

Met ons studiehulp en voorligting, kan jou kind ophou sukkel en begin presteer in die eksamen.

Kontak ons gerus vir meer inligting oor ons ekstra klasse en individuele een-tot-een studiehulp aan kinders wat sukkel op skool met lees- en leer probleme. Ons is in Potchefstroom en dus binne bereik van Koster, Ventersdorp, Carletonville, Ottosdal, Klerksdorp, Parys en ander omliggende dorpe. Stuur 'n KONTAK ONS boodskap, of skakel ons nou by: 072 103 1909

Watter faktore dra by tot jou kind se lees- leerprobleme?: Hoe kan JY help?

Koester jou kind se sterkpunte. Selfs al sukkel kinders met lees- en leerprobleme in een leerarea, kan hulle steeds presteer in 'n ander. Die geheim is om aandag te gee aan jou kind se belangstellings en passies. Deur kinders enersyds by te staan met hul huiswerk en studiemetodes en andersyds te help om hul passies en sterkpunte te ontwikkel, sal sulke ondersteuning hulle help om hul leerprobleme makliker te oorkom.

Leesprobleme en ander leerprobleme kan uiters frustrerend vir kinders wees. Die verleentheid van swak toetspunte en 'n swak rapport, kan op die lang duur eksamenvrees veroorsaak. Hierdie probleme kan baie frustrerend wees vir buitengewoon begaafde kinders wat op skool sukkel met die verkeerde studiemetodes en swak motivering. Laasgenoemde is ʼn scenario wat nie so nie ongewoon by kinders is nie.

Sosiale en emosionele vaardighede op skool, is die mees konsekwente aanwysers vir sukses vir alle kinders. Dit sluit kinders met leerversteurings in. Hierdie twee vaardighede oortref alles, insluitend akademiese vaardighede wanneer lewenslange prestasie en geluk op die spel is.

Met hulp, kan gedragsprobleme voorkom word

Wanneer kinders sukkel met leer- en leesprobleme, kan dit lei tot 'n lae selfbeeld, isolasie, en gedragsprobleme. Dit hoef egter nie so te wees nie. Hierdie probleme kan teengewerk word, deur die skep van 'n sterk ondersteuningsbasis vir jou kind wat sukkel met skoolwerk . Jy kan hom of haar help om te leer om hulself uit te druk, uitdagings te aanvaar en emosionele probleme te oorwin. Deur te fokus op jou kind se persoonlike ontwikkeling en nie net op akademiese prestasies nie, sal jy hom of haar help om goeie emosionele gewoontes aan te kweek, soos bv. om in jouself te glo en te volhard, wat die weg baan vir sukses in die lewe.

Wat is die tekens dat jou kind ʼn leerversteuring mag hê?

Baie kinders sukkel op een of ander tydstip met lees, skryf, of ander leerverwante take, maar dit beteken nie noodwendig dat hulle ʼn leerversteuring, of leerprobleem het nie.

‘n Kind met leerprobleme, het dikwels verwante tekens wat daarmee saamgaan. Hierdie tekens van leerprobleme mag wissel van persoon tot persoon.

ʼn Paar van die meer algemene tekens dat 'n kind leerprobleme mag hê, sluit die volgende in:

  • Sukkel met lees en/of skryf
  • Probleme met wiskundige vaardighede
  • Sukkel om te onthou
  • Probleme met aandagspan
  • Probleme met die volg van instruksies
  • Swak koördinasie
  • Probleme met konsepte wat verband hou met tyd
  • Sukkel om dinge te organiseer

ʼn Kind met 'n leerprobleem, mag ook sukkel met een of meer van die volgende:

  • Ontstuimige gedrag
  • Onvanpaste antwoorde in die skool, of in sosiale situasies
  • Sukkel om op ʼn taak te konsentreer (maklik afleibaar)
  • Sukkel met die regte manier om iets te sê
  • Wisselvallige skoolprestasie
  • Onvolwasse manier van praat
  • Probleme om aandagtig te luister
  • Probleme met die hantering van nuwe dinge in die lewe
  • Sukkel met die verstaan van woorde, of konsepte

Hierdie tekens op hul eie, is egter nie genoeg om te bepaal of 'n kind sukkel met 'n leerversteuring of nie. 'n Professionele evaluering is nodig om 'n leerversteuring akkuraat te kan diagnoseer.

Elke leerversteuring het sy eie tekens, maar nie elke persoon met 'n spesifieke leerprobleem, sal al die tekens van daardie probleem toon nie.

Kinders wat bv. onderrig in ʼn tweede taal ontvang, wat hulle nog besig is om aan te leer, mag ook soms optree asof hulle ʼn leerprobleem het. Om hierdie rede, moet in ag geneem word, of 'n student tweetalig is, of onderrig in ʼn tweede taal ontvang, wanneer leerprobleme evalueer word.

Ander aspekte wat leer bemoeilik

Leer-, lees en ander probleme waarmee kinders in die skool sukkel, spruit nie altyd uit 'n leerversteuring nie. Swak voeding, angs, depressie, stresvolle gebeure, emosionele trauma en ander toestande wat konsentrasie bemoeilik, maak die leerproses nog meer van ʼn uitdaging vir jou kind.

AGHS (Aandaggebrek–hiperaktiwiteitsindroom), of ADHD in Engels, word nie as ʼn leerversteuring as sulks beskou nie, maar dit kan beslis die leerproses ontwrig. Kinders met AGHS het dikwels probleme om stil te sit, gefokus te bly, instruksies te volg, georganiseer te bly en om huiswerk te voltooi. Voeding mag hier dalk ook 'n groot rol speel.

Met die regte studiehulp, kan kinders wat sukkel met leerprobleme, slaag en goed doen

Kinders wat swak doen en sukkel op skool, moet net die regte studiemetodes aanleer, wat strook met hul unieke leerstyle. Deur meer te leer van leerprobleme in die algemeen en jou kind se probleme in die besonder, kan jy die weg baan om jou kind se sukses op skool en verder aan, te verseker.

Die goeie nuus is dat die brein die vermoë het, om homself onder die regte leertoestande te herorganiseer, deur die vorming van nuwe neurale verbindings. Hierdie nuwe verbindings fasiliteer vaardighede soos lees en skryf, wat moeilik was met die ou neurale verbindings.

Die ouerhuis moet ʼn veilige vesting vir die kind bied en is van onskatbare waarde in die ontwikkeling van die kind. Onthou, dit is uiters belangrik om belangstelling te toon in die dinge wat belangrik is vir jou kinders en om erkenning aan hulle te gee vir hul pogings - al is dit nie altyd suksesvol nie.

Klik hier vir ons Fooie, of skakel ons by 072 103 1909 vir meer inligtig


OUR STUDY ASSISTANCE FOR CHILDREN WITH LEARNING PROBLEMS IN POTCHEFSTROOM, IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Please feel free to contact us, if you need more information on our one-on-one assistance for children with reading and learning problems in Potchefstroom and vicinity. Contact us now on: 072 103 1909